HCL nr. 117 din 12.05.2022

0
HCL nr. 117 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 117 din 12.05.2022
privind efectuarea unei cheltuieli din bugetul local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 32862 din 11.05.2022 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 32905 din 11.05.2022 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 33129 din 11.05.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 68 din 12.05.2022 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 12 din 12.05.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 131 din 12.05.2022 al Comisiei juridice;

Examinând oferta nr. 32858 din 11.05.2022 înaintată de Orchestra Metropolitană București;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,, d”, ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum şi ale art. 139, alin. (3), lit. „a”, ale art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă efectuarea unei cheltuieli din bugetul local în limita sumei maxime de 62.000 lei pentru organizarea în bune condiții a spectacolului de operetă „Crai Nou”, la Roman, în data de 5 iunie 2022.

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0