HCL nr. 115 din 12.05.2022

0
HCL nr. 115 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 115 din 12.05.2022
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Construire clădiri de locuit”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31265 din 04.05.2022, referatul de aprobare nr. 31268 din 04.05.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 31581 din 05.05.2022 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 19362 din 16.03.2022 al S.C. ACASĂ SAVIN S.R.L.;
  • avizul arhitectului șef nr. 3 din 05.05.2022;
  • raportul informării și consultării publicului nr. 31583 din 05.05.2022;

Văzând avizul de legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 36 din 09.05.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul nr. 129 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, alin. 3, lit. „e”, al art. 140, alin. 1 si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Construie clădiri de locuit – tarla ”După sat”, NC 52466 și 51709 – Roman”, proiect nr. 61/2021 elaborat de S.C. M Tech Proiect S.R.L., beneficiar S.C. ACASĂ SAVIN S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va realiza cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Art. 3. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 11
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 8
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1