HCL nr. 114 din 30.05.2019

0
HCL nr. 114 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 114 din 30.05.2019

privind aprobarea Acordului colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • expunerea de motive nr. 9633/2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9634/2019 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 45 din 30.05.2019 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 114 din 30.05..2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 53/2003 republicată privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 62/2011 republicată – Legea dialogului social,cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr.215/ 2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul colectiv de muncă al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local fără personalitate juridică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU