HCL nr. 115 din 30.05.2018

0
HCL nr. 115 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 115 din 30.05.2018

privind aprobarea consumului total lunar de carburant pentru autoturismele din dotarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9844 din 21.05.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9845 din 21.05.2018 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 61 din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 115 din 30.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2, ale art. 45, alin. 1, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă cota lunară de carburant pentru un număr de trei autoturisme aflate în dotarea parcului auto al Direcției de Asistență Socială a municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului Roman persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU