HCL nr. 116 din 30.05.2018

0
HCL nr. 116 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 116 din 30.05.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9963 din 22.05.2018 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9964 din 22.05.2018, întocmit de către Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră;

Văzând avizul favorabil nr. 29 din 30.05.2018 al comisiei de administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 116 din 30.05.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare dispoziţiile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată, ale O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată, ale H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, modificată şi completată, ale O.G. nr. 43/1997 R privind regimul drumurilor, modificată şi completată, ale Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997, ale O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificată şi completată, precum şi cele ale Legii nr. 448/2006 R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată.

Având în vedere art. 36, alin. 2, lit. „d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 16 şi 19 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 101 din 30.08.2012, respectiv Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare de pe raza Municipiului Roman, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 153 din 12.12.2012, H.C.L. nr. 5 din 28.01.2014, H.C.L. nr. 59 din 29.04.2014, H.C.L. nr. 90 din 30.06.2014, H.C.L. nr. 102 din 24.06.2015, H.C.L. nr. 83 din 21.04.2016, H.C.L. nr. 136 din 14.07. 2016 şi H.C.L. nr. 287 din 21.12.2017, după cum urmează :

  •  Articolul 11, lit.”i” , din anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ i) Licitaţiile vor fi organizate de către o comisie stabilită prin dispoziţie de primar, constituită din 3 (trei) membri reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Roman, respectiv doi membri din cadrul Direcţiei Servicii Edilitare şi un membru din cadrul Biroului Juridic-Contencios.”

  •  Articolul 11, lit.”l” , din anexa nr. 1, se completează cu un nou alineat şi va avea următorul cuprins:

„l) Locurile de parcare se atribuie în mod gratuit şi prioritar persoanelor cu handicap, veteranilor de război, persoanelor persecutate politic şi deportate, precum şi membrilor A.F.D.P.R., dacă dovedesc cu acte aceste apartenenţe.

În cazul vânzării sau închirierii unui apartament la care există închiriat un loc de parcare de reşedinţă, contractul de închiriere poate fi preluat de către noul proprietar sau chiriaş, prin schimbarea titularului şi păstrându-se toate celelalte clauze contractuale, la cererea scrisă a acestuia în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la cererea de reziliere a vechiului proprietar.”

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziţie contrară se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU