HCL nr. 114 din 30.05.2018

0
HCL nr. 114 din 30.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 114 din 30.05.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 55/200

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9846 din 21.05.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 9847 din 21.05.2018 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 60 din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. 114 din 30.05.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10401 din 30.05.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1, lit. „o”, din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor de transport public local;

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 14 și alin. (9), al art. 45, alin. (1) precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 55/2009 – Regulamentul privind acordarea de gratuități pe transportul urban de călători pentru unele categorii de persoane din municipiul Roman, după cum urmează:

 • Pct. 1, lit. „e” va avea urmatorul cuprins:
  „Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 850 lei”.
 • Pct. 1, lit. „f” va avea urmatorul cuprins:
  „Elevilor din Municipiul Roman care provin din familii al căror venit pe membru de familie este mai mic de 850 lei”.
 • Pct. 3, alin. 1 va avea urmatorul cuprins:
  „Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, și i se vor elibera
  legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică”.
 • Pct. 3, alin. 2 va avea următorul cuprins:
  „Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. d, e și g se vor elibera legitimaţii lunare de călătorie valabile de luni până duminică.”
 •  Pct. 4 se completează și va avea următorul cuprins:
  „Eliberarea legitimatiilor de calatorie pentru transportul urban de călători se face de către Direcția de Asistență Socială, la o data ulterioară depunerii cererii . Cererea se va depune până pe data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.”

Art. 2 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU