HCL nr. 114 din 12.05.2022

0
HCL nr. 114 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 114 din 12.05.2022
privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a contractului de închiriere pentru o construcție cu destinația garaj
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 25293 din 08.04.2022, referatul de aprobare nr. 26230 din 11.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 27224 din 14.04.2022 al Direcției de Urbanism și Administrarea Teritoriului și Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 31857 din.05.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 09.05.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 128 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 183 din 19.08.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinație garaj, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 231 din 28.10.2021 privind aprobarea  documentației de atribuire prin licitație publică a contractului de închiriere pentru o construcție cu destinația garaj, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 30.03.2022;

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 68 din 30.03.2022 și ale art. 108, alin. (1), lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. “c” și alin. (6), lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. (3), lit. „g”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, precum şi ale art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă Documentația de atribuire prin licitație publică a contractului de închiriere, pentru construcția cu destinația garaj, situată în Municipiul Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, jud. Neamț, având număr cadastral 55868, înscris în Cartea Funciară nr. 55868 a UAT Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Dreptul de închiriere se înscrie în Cartea Funciară de către locator.

Art. 3. La data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 231 din 28.10.2021 precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 4. Direcția Administrativă, Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0