HCL nr. 114 din 20.05.2021

0
HCL nr. 114 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 114 din 20.05.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 32984 din 05.05.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 33438 din 06.05.2021 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 18.05.2021 al Comisiei
buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 123 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „c”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă D.A.L.I.-ul și Devizul general întocmite de S.C. CARO SERV S.R.L. Piatra Neamț pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman”, conform anexei – parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU