HCL nr. 113 din 12.05.2022

0
HCL nr. 113 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 113 din 12.05.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31320 din 05.05.2022, referatul de aprobare nr. 31486 din 05.05.2022 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 31723 din 06.05.2022 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 67 din 09.05.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 127 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022 – Proiecte FEN, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2022, conform anexei nr.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului local la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2022, conform anexei nr.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2022, conform anexei nr.6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă lista obiectivelor de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2022, conform anexei nr.7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2022, conform anexei nr.8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0