HCL nr. 112 din 20.05.2021

0
HCL nr. 112 din 20.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 112 din 20.05.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire locuință de serviciu și centru stomatologic”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 35601 din 12.05.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 35789 din 13.05.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 36468 din 14.05.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 18.05.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 121 din 18.05.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele
ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI CENTRU STOMATOLOGIC – str. Walter Mărăcineanu, nr. 9 – Roman”, proiect nr. 40/2018 elaborat de B.I.A. ION NICOLAE Piatra Neamț, beneficiar S.C. FILDEȘ DENT S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU