HCL nr. 112 din 12.05.2022

0
HCL nr. 112 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 112 din 12.05.2022
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31906 din 06.05.2022, referatul de aprobare nr. 31907 din 06.05.2022 iniţiate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul specialitate nr. 31908 din 06.05.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transporturi;

Având în vedere referatul nr. 5738/20.04.2022 întocmit de către Direcția de Asistență Socială înregistrat la Municipiul Roman cu nr. 28532/20.04.2022;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 10.05.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 126 din 09.05.2022 al Comisiei Juridice;

În baza Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 3337/12.02.2016 și nr. 14835/30.08.2017 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu autobuze, încheiat cu operatorul de transport S.C. PRISTYL S.R.L.;

Având în vedere solicitarea de actualizare a tarifelor pentru prestarea serviciului public de transport local de persoane înaintată de S.C. PRISTYL S.R.L. nr. 4387/11.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 18082/11.03.2022;

Văzând prevederile art. 16, lit. d) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272 din 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, așa cum a fost modificat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019;

Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2, lit. ”d” coroborat cu alin. 7, lit. ”s”, art. 139, alin. 3, lit. ”a” si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică teza II din art. 2 din H.C.L. nr. 49/2022 care va avea următorul cuprins: ”….dată la care H.C.L. nr. 50/2019 și art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020, se abrogă”.

Art. 2. Operatorul serviciului de transport public local de persoane, Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate și Direcția de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 4
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0