HCL nr. 112 din 17.05.2018

0
HCL nr. 112 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI,A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „VASILE SAV” (CORP B, SALĂ DE SPORT ŞI CORP ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN”

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii

H O T Ă R Â R E

Nr. 112 din 17.05.2018

Analizând expunerea de motive nr. 9560 din 15.05.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9561 din 15.05.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 58 din 17.05.2018 al comisiei buget – finanţe, avizul favorabil nr. 112 din 17.05.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 al Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare,
Obiectiv Specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată.

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „VASILE SAV” (CORP B, SALĂ DE SPORT ŞI CORP ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2: Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii,
Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii;

Art. 2 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman”;

Art. 3 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman”, în cuantum de 17.174.012,64 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 4 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman”, în cuantum de 343.480,29 lei ;

Art. 5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman”, se vor asigura din bugetul local;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian-Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman Lucian – Ovidiu Micu, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 17.05.2018, cu un număr de 19, voturi pentru, voturi abţineri 0, voturi împotrivă 0, din totalul de 19, consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU