HCL nr. 111 din 17.05.2018

0
HCL nr. 111 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 111 din 17.05.2018

privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investitii finantate din bugetul local, pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9533 din 15.05.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 57 din 17.05.2018 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 111 din 17.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă lista de investitii la Colegiul Tehnic Danubiana conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU