HCL nr. 113 din 17.05.2018

0
HCL nr. 113 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 113 din 17.05.2018

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9683 din 16.05.2018 iniţiată de către dna. consilier Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 9685 din 16.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 17.05.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 59 din 17.05.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 113 din 16.05.2016 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 9701 din 17.05.2017 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e), ale art. 36, alin. (7), lit. a) şi c), ale art. 62, alin. (1) precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la manifestările prilejuite de Ziua orașului Ștefan Vodă din Republica Moldova, în perioada 27–29 mai 2018;

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman, dl Lucian-Ovidiu MICU, legitimat cu CI seria XX, nr. XXXXXX, dl. consilier local Nicolae Bogdan Curcudel, legitimat cu CI seria XX, nr. XXXXXX și dna. consilier local Iulia Havrici Tomșa, legitimat cu CI seria XX, nr. XXXXXX să reprezinte Municipiul Roman la manifestările prilejuite de Ziua orașului Ștefan Vodă din Republica Moldova, în perioada 27–29 mai 2018;

Art. 3 Persoanele nominalizate la art. 2 vor semna valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare și vor prezenta ulterior un raport de activitate;

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU