HCL nr. 111 din 12.05.2022

0
HCL nr. 111 din 12.05.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 111 din 12.05.2022
privind utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunilor de dezvoltare și funcționare a bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 31143 din 04.05.2022m referatul de aprobare nr. 31137 din 04.05.2022 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 31317 din
0.05.2022 inițiat de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 31857 din 06.05.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 66 din 09.05.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 125 din 09.05.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 58, alin. 1, lit. „a” din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale .

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă utilizarea integrală a excedentului bugetului local al anului 2021 în sumă de 24.536 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022, conform anexeI nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Constantin Ghica

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0