HCL nr. 111 din 30.05.2019

0
HCL nr. 111 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 111 din 30.05.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 9295 din 14.05.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9297 din 14.05.2019 întocmit de către Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 45 din 30.05.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 111 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ,,c” şi alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum cele ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unui teren în suprafaţă de 1,00 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman, situt în strada Nicolae Bălcescu, nr. 40 pentru montarea unui bloc de măsură şi protecţie trifazat necesar realizării obiectivului ,, Alimentare cu energie electrică hală confecţii metalice aparţinând S.C. EXOTERM S.R.L.”.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 315,00 m.p. situate în strada Nicolae Bălcescu, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,,Alimentare cu energie electrică hală confecţii metalice aparţinând S.C. EXOTERM S.R.L.”.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU