HCL nr. 112 din 30.05.2019

0
HCL nr. 112 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 112 din 30.05.2019

privind aprobarea organizării şi desfăşurării „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 – 06.08.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 8733 din 07.05.2019 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 8735 din 07.05.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 30.05.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul nr. 43 din 30.05.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 112 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „e” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 45, şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, precum şi ale H.C.L. nr. 21/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Direcţiei Administrare Piețe, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea „BÂLCIULUI ANUAL – ROMAN 2019”, în perioada 28.07.2019 – 06.08.2019, după cum urmează:
– în Bazarul municipal din str. Renaşterii se vor desfășura următoarele activităţi: parcuri de distracţii, terase de alimentaţie publică şi comercializarea de mărfuri alimentare și nealimentare, haine din piele, blană, căciuli. – pe str. Renaşterii se vor desfăşura activităţi de alimentaţie publică și comercializare de mărfuri alimentare și nealimentare pe teren proprietate privată, dar numai cu Aviz de amplasare eliberat de Serviciul Autorizări, Comercial, Transport din cadrul Primăriei Roman, conform legislaţiei în vigoare. – pe str. Colectorului, vis-à-vis de parcare Bazar, se vor comercializa mărfuri nealimentare, mărunțișuri, fără acordul proprietarului.

Art. 2 Programul de funcţionare al bâlciului va fi cuprins între orele 1000 – 2300, cu respectarea prevederilor art. 2, punctul 26 din Legea nr. 61/1991R.

Art. 3 Direcția Administrare Piețe, Serviciul Autorizări, Comercial, Transport și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU