HCL nr. 110 din 30.05.2019

0
HCL nr. 110 din 30.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 110 din 30.05.2019

privind aprobarea îndreptării unei erori materiale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 9261 din 13.05.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9262 din 13.05.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 44 din 30.05.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 110 din 30.05.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 10399 din 30.05.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 16 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 privind aprobarea vânzării unor terenuri, în sensul că la poziția 5, coloana 2, se va înscrie numele de: „Chipirliu Nicuşor”, în loc de „Chipiriliu Nicuşor”, cum din eroare s-a trecut.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 40 din 27.02.2019 se menţin neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU