HCL nr. 110 din 17.05.2018

0
HCL nr. 110 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 110 din 17.05.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9416 din 14.05.2018 iniţiată de Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9419 din 14.05.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 56 din 17.05.2018 al Comisiei de buget-finanţe, avizul favorabil nr. 12 din 17.05.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 110 din 17.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 9.000 lei Asociației Anima Intelligentia pentru organizarea în bune condiții a Festivalului internațional Blecher Fest, ediția a II-a la Roman, în perioada 25–27 mai 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 500 lei Clubului Copiilor Roman în vederea organizării competiției sportive Cupa Copiilor Qwan Ki Do, ediția a II-a, la Roman, în data de 24 mai 2018, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 4.700 lei pentru realizarea lucrărilor de construcție la sediul Comunității Rușilor Lipoveni din Roman.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU