HCL nr. 111 din 11.05.2021

  0
  397

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 111 din 11.05.2021

  privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu S.C. PK Indigo S.R.L. în vederea înființării unui centru de vaccinare de tip „drive-through”

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 34837 din 11.05.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
  specialitate comun nr. 34839 din 11.05.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 35003 din 11.05.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 11.05.2021
  al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 120 din 11.05.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2171/21.12.2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, precum și Instrucțiunea nr. 142/21.04.2021 privind asigurarea vaccinării prin intermediul centrelor de tip „drive through”, emisă de Comitetul national de Coordonare a Activităților privind vaccoinarea împotriva Sars-CoV-2;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „d” și „e”, ale alin. (7) și ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între S.C. PK INGIGO S.R.L. Bucureşti și Municipiul Roman, în vederea înființării unui
  centru de vaccinare de tip drive-through, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Alexandru BĂLAN

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU