HCL nr. 110 din 11.05.2021

0
HCL nr. 110 din 11.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 110 din 11.05.2021

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 33356 din 05.05.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de
specialitate nr. 33933 din 07.05.2021 întocmit de către Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 34388 din 10.05.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 11.05.2021 al
Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 119 din 11.05.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2021, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU