HCL nr. 109 din 17.05.2018

0
HCL nr. 109 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 109 din 17.05.2018

privind aprobarea unor documentaţii de urbanism

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9408 din 14.05.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9409 din 14.05.2018 întocmit de către Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 17.05.2018 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 109 din 17.05.2018 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991 – republicată, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 3, art. 56 alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCES AUTO ȘI PIETONAL, str. Mihai Viteazu nr. 13, municipiul Roman, jud. Neamț” proiect nr. 03/2018 elaborat de S.C. MED LINE GROUP S.R.L. Iași, beneficiar S.C. TERRA PROPERTY S.R.L., mandatară pentru S.C. ILBA GRUP S.R.L. Bacău, cu valabilitate de 3 ani.

Art. 2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, str. Păcii nr. 25, Roman, jud. Neamț”, proiect nr. 217/2018, elaborat de S.C. M TECH PROIECT S.R.L. Piatra Neamț, inițiator Cazacu Eufrosina, cu valabilitate de un an.

Art. 3 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU