HCL nr. 109 din 11.05.2021

0
HCL nr. 109 din 11.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 109 din 11.05.2021

privind alocarea unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 33724 din 06.05.2021 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 33917 din 07.05.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 34388 din 10.05.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 11.05.2021 al
Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 11.05.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 118 din 11.05.2021 al Comisiei juridice,

Examinând adresa nr. 1703/06.05.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 33626/06.05.2021, înaintată de Club Sportiv
Municipal Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a” și ale alin. (7), lit. ,,a”, „d”, „e” și „f”, ale art. 139, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 40.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor culturale, religioase, educative și sportive organizate cu prilejul „Zilelor municipiului Roman” 2021, ediția a XI-a.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU