HCL nr. 10 din 31.01.2018

0
HCL nr. 10 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 10 din 31.01.2018

privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1384 din 23.01.2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 1384 din 23.01.2018 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI;
Văzând avizul favorabil nr. 4 din 31.01.2018 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 10 din 31.01.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 6, lit. „a”, pct. 8 şi alin. 9, ale art. 45, alin. 1, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale nr. 1353 din 22.01.2018 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi PSI.
Art. 2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 3. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4. Secretarul Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU