HCL nr. 10 din 26.01.2023

0
HCL nr. 10 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 10 din 26.01.2023
privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 92 din 17.01.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • Proiectul de hotărâre nr. 4236 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4237 din 18.01.2023 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 4430 din 19.01.2023 întocmit de către Direcția economică;
  • avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 25.01.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 10 din 25.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile: Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legii nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Legii nr. 116/2002, privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale în vederea achiziționării de alimente de bază și medicamente, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 6/27.01.2022 se abrogă.

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0