HCL nr. 109 din 26.05.2020

0
HCL nr. 109 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 109 din 26.05.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale

Examinând referatul de aprobare nr. 9989 din 25.05.2020, înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9990 din 25.05.2020 întocmit de către Direcția Economică și Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 10005 din 26.05.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 26.05.2020 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 110 din 26.05.2020 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 4 şi 5 din O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfaşoară activităţi conexe actului medical

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 363-364, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Rapoartele de evaluare nr. 1.0505/1/14.05.2020, 2.0505/1/14.05.2020, 3.0505/1/14.05.2020 și 4.0505/1/14.05.2020, întocmite de evaluator ANEVAR ing. Faur Daniel, elaborate pentru spațiile medicale, conform tabel:

Nr. crt. Imobil Adresa Suprafata utilă (mp) Valoare estimată
euro lei
1 Cabinet nr. 64 Str. Tineretului, nr.28 24,30 9.700 46.900
2 Cabinet nr. 51-52 Str. Tineretului, nr.28 32,20 12.900 62.200
3 Cabinet nr. 47-48 Str. Tineretului, nr.28 32,10 12.800 62.000
4 Cabinet nr. 37 Str. Tineretului, nr.28 27,60 11.000 53.300

La această valoare se vor adăuga cheltuielile suplimentare ce derivă din procesul de vânzare (întocmire raport de evaluare, cheltuieli de autentificare, carte funciară, etc).

Art. 2 Se aprobă vânzarea prin negociere directă concesionarilor spațiilor medicale și se introduc poziţiile 12, 13, 14, 15, la punctul I. AMBULATORIU DE SPECIALITATE – STR.TINERETULUI, NR. 28 în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 93 din 10.07.2008 privind aprobarea listei spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a municipiului Roman ce urmează a fi vândute potrivit prevederilor O.U.G. nr. 68/2008 şi desemnarea reprezentanţilor consiliului local în comisia de vânzare a spaţiilor medicale, după cum urmează:

Nr. poz. Numele şi prenumele titular cabinet Suprafata cabinet (la care se va adăuga S.comuna aferenta in cota parte indiviza) Nr. contract concesiune
12 dr. Deriș Ioana Cabinet nr. 64 =24,30 mp contract de concesiune nr. 4883/11.03.2019.
13 d-na Bocancea Cătălina Cabinet nr. 51-52=32,20 mp contract de concesiune nr. 24748/12.12.2011
14 dr. Hotăranu Petronela-Roxana Cabinet nr. 47-48=32,10 mp contract de concesiune nr. 24747/12.12.2011
15 dr. Banu Mihaela Cabinet nr. 37=27,60 mp contract de concesiune nr. 22493/11.12.2018

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Economică și Direcția Tehnică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU