HCL nr. 108 din 26.05.2020

0
HCL nr. 108 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 108 din 26.05.2020

privind interzicerea unor mijloace de publicitate pe raza municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 9700 din 20.05.2020 iniţiat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9702 din 20.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 10005 din 26.05.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 26.05.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 109 din 26.05.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, ale Legii nr. 196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei și ale Ordonantei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publica, republicată, precum și dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 129, art. 139, art. 140, alin. 1, precum si art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se interzice promovarea, sub orice formă, pe mijloacele fixe sau mobile, audio/video sau pe orice structură, a oricărei forme de publicitate care promovează activități de tip videochat, în sensul de ”camchat”, adică expunerea pentru o anumită perioadă a unui model în fața unei camere web, gratis sau contra plată.
(2) Interdicția este valabilă pentru orice fel de promovare, atât pe domeniul public sau privat al Municipiului Roman, cât și pe domeniile private expuse vizualizării publice (pe clădiri, vehicule sau orice alte suprafețe mobile sau imobile care au expunere vizuală publică etc.).

Art. 2 Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 2500 lei. Amenda poate fi aplicată atât proprietarului mijlocului publicitar, beneficiarului reclamei cât și proprietarului imobilului pe care este amplasat mijlocul publicitar (teren, clădire, etc.).

Art. 3 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 2 se va face de către Poliția Locală și de Primar, prin împuterniciți.

Art. 4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Poliția Locală Roman și împuterniciții primarului.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU