HCL nr. 108 din 17.05.2018

0
HCL nr. 108 din 17.05.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 108 din 17.05.2018

privind aprobarea închirierii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 9406 din 14.05.2018, înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 9407 din 14.05.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 17.05.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 108 din 17.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 din Legea nr. 50/1991 – republicată, modificată şi completată și ale art. 15 din anexa 1 la H.C.L. nr. 111/2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în Municipiul Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit. „a” şi „b” şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă închirierea prin licitație publică a unor terenuri situate în Parcul Municipal Roman, în scopul amplasării sezoniere a unor mijloace de agrement pentru copii, astfel:

  • suprafața de 30 m.p. – pentru tobogan gonflabil;
  • suprafața de 10 m.p. – pentru trenuleț turistic;
  • suprafața de 70 m.p. – pentru complex din două gonflabile și trei trambuline, conform schiței anexă la prezenta hotărâre, pornind de la 1,2 lei/m.p./zi.

Art. 2 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. 42/31.03.2014.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU