HCL nr. 108 din 11.05.2021

0
HCL nr. 108 din 11.05.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 108 din 11.05.2021

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier și vacantarea locului de consilier local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare cererea de demisie a dlui Andrei Fron, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 31180/23.04.2021;

Având în vedere referatul constatator nr. 32441/29.04.2021 întocmit de dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman și de către dnul
Gheorghe Carnariu – Secretarul general al municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 34388 din data de 10.05.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 27 din
11.05.2021 al Comisiei de administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 117 din 11.05.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 204, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și cele ale Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al municipiului Roman;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se constată încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local pentru dnul Andrei Fron şi se declară vacant locul de consilier local a acestuia.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU