HCL nr. 107 din 26.05.2020

0
HCL nr. 107 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 107 din 26.05.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 9893 din 22.05.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9895 din 22.05.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 10005 din 26.05.2020 dat de Secretarul municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 26.05.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 108 din 26.05.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția municipal Locato și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 9593/19.05.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), precum şi ale art. 139 alin. 1, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ale art. 140, alin. (1) precum și cele ale art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 88/22.06.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii. Manu Costache și Mihaela, ce are ca obiect apartamentul nr. 16 situat în blocul nr. 3, sc. A, etajul II din str. P. Donici, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Mahu Costache și Mihaiela în loc de Manu Costache și Mihaela cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU