HCL nr. 107 din 17.05.2018

  0
  1186

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 107 din 17.05.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 103/2008 privind numirea Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 8838 din 07.05.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 8840 din 07.05.2018 întocmit de către Serviciul administrație publică locală;

  Văzând avizul favorabil nr. 27 din 17.05.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 107 din 17.05.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 9701 din 17.05.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică componența Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, numită prin H.C.L. nr. 103/2008, după cum urmează:

  1. d-na Ioana Roxana IORGA – Viceprimarul Municipiului Roman;
  2. d-nul Lucian-Ioan PASCARIU – Director S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman;
  3. d-ra Mioara COCEA – Serviciul Monitorizare, Control și Marketing Instituțional;
  4. d-na Manuela TĂTARU – Serviciul Administrație Publică Locală;
  5. d-na Carmen-Ernestina STANCIU – Direcția Locală de Evidență a Persoanelor.
  6. d-ra Corina Ionela POPA – Biroul Juridic-Contencios;
  7. d-lul Eusebiu LUPU – S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU