HCL nr. 106 din 26.05.2020

  0
  681

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 106 din 26.05.2020

  privind aprobarea completării acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70 din 26.03.2020

  Examinând referatul de aprobare nr. 9722 din 20.05.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9723 din 20.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

  Luând în considerare solicitarea Federației Române de atletism transmisă prin email, prin care se propune completarea Acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 70/2020;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 10005 din 26.05.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 24 din 26.05.2020 al comisiei pentru administrația publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 107 din 26.05.2020 al Comisiei Juridice;

  Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. “d” și alin. 7 lit. f din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă completarea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman și Federația Română de Atletism aprobat prin H.C.L. nr. 70/2020 conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, să semneze acordul de asociere prevăzut la articolul 1, în numele Consiliului Local Roman.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana Iorga

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU