HCL nr. 106 din 28.04.2021

0
HCL nr. 106 din 28.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 106 din 28.04.2021

privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 31441 din 26.04.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 31451 din 26.04.2021 întocmit de către Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 32076 din 27.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din 28.04.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 115 din 28.04.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 101/22.04.2021, respectiv de la pagina 13 (bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri propria și subvenții), nr. crt. 18 în sensul că în loc de 1948,50 mii lei se va înscrie 1968,50 mii lei, iar la rubrica: “Total buget local” se va trece, în loc de 129.315,70 mii lei, suma de 129.335,70 mii lei.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 101/22.04.2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și presoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU