HCL nr. 105 din 28.04.2021

0
HCL nr. 105 din 28.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 105 din 28.04.2021

privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 31919 din 27.04.2021 inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate cu nr. 31922 din 27.04.2021 întocmit de către Serviciul Managementul proiectelor;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 32076 din 27.04.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 47 din 28.04.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 8 din 27.04.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum și avizul favorabil nr. 114 din 27.04.2021 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „b”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. ,,b” și lit. „e”, ale art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. 1, lit.
„a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 95.471,94 lei reprezentând contribuția de 2% la cofinanțarea proiectului Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman – „POȚI – Provocări- Oportunități – Ținte – Învățăminte” cod MySMIS: 139597 câștigat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe.

Art. 2 Direcția Economică va proceda la alocarea din bugetul local a sumei menționate la articolul 1, pentru toată perioada de derulare a proiectului, respectiv 30 de luni .

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Radu-Constantin SAMSON

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU