HCL nr. 106 din 18.04.2019

  0
  1115

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 106 din 18.04.2019

  privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand expunerea de motive nr. 7886 din 17.04.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7887 din 17.04.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 30 din 18.04.2019 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 106 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „a” și lit. „d”, art. 45, alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord-cadru de colaborare, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU