HCL nr. 107 din 18.04.2019

0
HCL nr. 107 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 107 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea unui eveniment de interes public local și județean, în perioada 9-11 mai 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7914 din 17.04.2019 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7915 din 17.04.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 41 din 18.04.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 14 din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 107 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, precum și dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere între Judeţul Neamţ, Municipiul Roman şi Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR), în vederea organizării şi derulării celei de a 25-a ediţii a Galei Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 – „Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, la Roman în perioada 9-11 mai 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a celei de a 25-a ediţii a Galei Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019 – „Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, la Roman în perioada 9-11 mai 2019, în conformitate cu Acordul de asociere.

Art. 3 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 4 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU