HCL nr. 105 din 18.04.2019

  0
  343

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 105 din 18.04.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand expunerea de motive nr. 7883 din 17.04.2019 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 7885 din 17.04.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 29 din 18.04.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 105 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și lit d), alin. 4, lit. a) și alin. 6 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea paragrafului 5.3.1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea următorul cuprins:

  „Valoarea bugetului propus, pentru anul bugetar 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecţionate este de 100.000 lei”.

  Art. 2 Se aprobă modificarea paragrafului 5.3.2 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea următorul cuprins:

  „Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 100.000 lei, inclusiv TVA”.

  Art. 3 Se aprobă modificarea paragrafului 9.2. din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53/2019 privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, care va avea următorul cuprins:

  „Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, până la concurența sumei aprobate de 100.000 lei”.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU