HCL nr. 105 din 27.04.2018

0
HCL nr. 105 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 105 din 27.04.2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL:
„CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN, STRADA SMIRODAVA, NUMĂRUL 28”

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon;
Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice;
Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI

H O T Ă R Â R E

Analizând expunerea de motive nr. 8255 din 26.04.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8256 din 26.04.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”,

Văzând avizul favorabil nr. 55 din 27.04.2018 al comisiei buget – finanţe avizul favorabil nr. 105 din 27.04.2018 al comisiei juridice. Precum şi avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman,

Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 2 inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice; Nr. apelului de proiecte: POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI;

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28”, în cuantum de 9.324.123,59 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5.271.153,68 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28”.

Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii publice din municipiul Roman, strada Smirodava, numărul 28” pentru implementarea proiectului în condiţii optime se vor asigura din bugetul local;

Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 6 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 7 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 27.04.2018, cu un număr de 21 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0 din totalul de 21 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU