HCL nr. 106 din 27.04.2018

0
HCL nr. 106 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 106 din 27.04.2018

privind aprobarea transmiterii unui imobil din proprietatea Municipiului Roman în proprietatea Județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 8289 din 26.04.2018 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8290 din 26.04.2018 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 23 din 27.04.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 106 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de Hotărârea C. J. Neamț nr. 85 din 26.04.2018 și de H.C.L. Roman nr. 95/2016;

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Liceului cu Program Sportiv Roman asupra imobilului – teren de 792 mp și grădinița de 235 mp – cu nr.cadastral 53937, situat în municipiul Roman, str. Cuza Vodă, nr. 84.

Art. 2 Se aprobă transmiterea imobilului înscris la art. 1, din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unei activități de interes public județean, respectiv desfășurarea activității Centrului Zonal pentru Persoane Aflate în Dificultate.

Art. 3 La încetarea activității Centrului, imobilul va reveni cu titlu gratuit în domeniul public al municipiului Roman și administrarea Consiliului local.

Art. 4 Direcţia Tehnică va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU