HCL nr. 104 din 27.04.2018

0
HCL nr. 104 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 104 din 27.04.2018

privind vânzarea unor autospeciale (gunoiere)

Examinând expunerea de motive nr. 8182 din 26.04.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 8183 din 26.04.2018 întocmit de către Direcția Administrativă;

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 27.04.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 104 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

Luând în considerare prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, precum și prevederile art. 36, alin. (9) din Legea nr. 215/2001R, privind adinistrația publică locală;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. 5, lit. „b”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1

  1. Se aprobă diminuarea cu 25% a prețurilor de pornire a licitației pentru vânzarea autospecialelor (gunoiere) marca MERCEDES BENZ cu număr de înmatriculare NT-28-PMR și MERCEDES BENZ cu număr de înmatriculare NT-27-PMR față de cele stabilite în art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 204 din 28.09.2017.
  2. Dacă nu se oferă nici preţurile minime prevăzute la alin. (1), licitaţia se va amâna la un alt termen, pentru care se vor îndeplini din nou formalităţile de publicitate. La acest termen licitaţia va începe de la 50% din preţurile iniţiale prevăzute la art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 204/28.09.2017. Dacă nu se vor obţine nici aceste preţuri, bunurile vor fi casate.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 204/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU