HCL nr. 104 din 18.04.2019

0
HCL nr. 104 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 104 din 18.04.2019

privind aprobarea devizului actualizat pentru rest de executie la obiectivul „Parcări de reședință” – contract nr. 9683/31.05.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7893/17.04.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7894/17.04.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 18.04.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 104 din 18.04.2019al Comisiei Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba Devizul actualizat privind obiectivul de investiție „Parcări de reședință” în valoare totala de 1.814.875,68 lei TVA inclus, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcția Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului municipiului Roman institutiilor si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU