HCL nr. 103 din 27.04.2018

0
HCL nr. 103 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 103 din 27.04.2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!”
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, AXA PRIORITARĂ 6, PRIORITATEA DE INVESTIȚIE 10I, COMPONENTA 1, PROGRAMUL “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând expunerea de motive nr. 8114 din 25.04.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian_Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 8119 din 25.04.2018 al Serviciului „Managementul Proiectelor”;

Văzând avizul favorabil nr. 54 din 27.04.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 104 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, Componenta 1, Programul “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman, judeţul Neamţ, în calitate de partener al Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman, conform „Acordului de parteneriat” din 11.01.2018, la proiectul: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, Componenta 1, Programul “ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”;

Art. 2Se aprobă valoarea totală a proiectului: „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!”, aferentă Municipiului Roman, în cuantum de 8.098.168,90 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 3 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea contribuţiei de 2% din valoarea totală şi eligibilă a proiectului, în cuantum de 161.963,38 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „NOI TOŢI VREM LA ŞCOALĂ!”;

Art. 4 Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 5 Se împuterniceşte Primarul Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare aferente acestui proiect;

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Micu Lucian – Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • Colegiului Tehnic „Danubiana” Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU