HCL nr. 102 din 27.04.2018

0
HCL nr. 102 din 27.04.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 102 din 27.04.2018

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 85/2015 privind înfiinţarea Serviciului Public de interes local „Ştrand, Baze Sportive şi de Agrement” şi reglementarea activităţii acestui serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 7975 din 23.04.2018 înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7976 din 23.04.2018 al CSM Roman;

Văzând avizul favorabil nr. 26 din 27.04.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 102 din 27.04.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţii de picnic, ale Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, precum şi cele ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. ”a” şi alin. 3, lit. ”b”, ale alin. 6, lit. „a”, ale art. 45, alin. 1, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. 1 la H.C.L.
nr. 85/2015, respectiv Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Sportiv şi de Agrement „Moldova”, după cum urmează:

 1. art. 12, alin. 1, lit. „a”, se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:„a) tariful de intrare în incinta ştrandului este următorul:
  pentru intervalul LUNI – JOI:
 • 12 lei preţ întreg;
 • 6 lei preţ redus;

pentru intervalul VINERI – DUMINICĂ:

 • 20 lei preţ întreg;
 • 10 lei preţ redus;
 • art. 12, alin. 4, se completează şi va avea următorul cuprins:
  „ (4) Pentru accesul în zona de picnic utilizatorii vor plăti un tarif de folosire a foişoarelor în cuantum de 30 lei/ 4 ore (foişoare cu 6-8 locuri) şi respectiv de 45 lei/4 ore (foişoare cu 12-14 locuri), cu acces la utilităţi şi grătar. După expirarea celor 4 ore, în cazul în care utilizatorii doresc prelungirea duratei, plata se va face cu ora, la tariful de 8 lei/ora (foişoare cu 6-8 locuri) şi 12 lei /ora (foişoare cu 12-14 locuri) . Durata se calculează de la ora predării efective a foişorului, iar predarea acestuia se face pe baza actului de identitate al utilizatorului.”
 • art. 17 se completează şi va avea urmatorul cuprins:
  „Taxa de parcare este de 1 leu/h, ce se va achita în locurile special amenajate din zona complexului. ”

Art. 2 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ, precum şi autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Petru FARCAȘI

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU