HCL nr. 103 din 22.04.2021

  0
  327

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 103 din 22.04.2021

  privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 28196 din 12.04.2021 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 28714 din 14.04.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 46 din 19.04.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 112 din 19.04.2021 al Comisiei juridice,

  Având în vedere adresa nr. 490/08.02.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 9438/08.02.2021, înaintată de Colegiul Național „Roman Vodă”;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „a” și lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a”, lit. „d” și lit. „e” și ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 139, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 (1) Se aprobă asocierea Municipiului Roman cu Colegiul Național „Roman Vodă” în vederea organizării evenimentului cultural-artistic de interes public local „Maica Domnului – taină, minune și iubire”, la Roman, în data de 28 aprilie 2021.
  (2) Se aprobă alocarea din bugetul local al Municipiului Roman a sumei maxime de 3.500 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public local prevăzute la alin. (1).
  (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Colegiul Național „Roman Vodă”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Colegiul Național „Roman Vodă”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU