HCL nr. 104 din 22.04.2021

0
HCL nr. 104 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 104 din 22.04.2021

privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 și a anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 30681 din 21.04.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 30767 din 22.04.2021 întocmit de către Biroul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 30873 din 22.04.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 26 din 22.04.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 113 din 22.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 96, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1 din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4621/2015 și ale Ordinului M.E.C.S. nr. 4624/2015,

În temeiul art. 124 – 126, ale art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140, precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 223 din 19.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Se aprobă modificarea punctelor 1, 4 și 12 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 236 din 26.11.2020 rămân neschimbate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU