HCL nr. 102 din 22.04.2021

0
HCL nr. 102 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 102 din 22.04.2021

privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 9.601 din 08.02.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 9.608 din 09.02.2021 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 19.04.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 111 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, lit. „c”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, în exercițiul bugetar aferent anului 2021.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local pentru proiectul/proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 18/2020 se abrogă.

Art. 5 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU