HCL nr. 101 din 27.04.2018

  0
  1171

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 101 din 27.04.2018

  la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 7949 din 23.04.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7950 din 23.04.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

  Văzând avizul favorabil nr. 52 din 27.04.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 11 din 27.04.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 101 din 27.04.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 8341 din 27.04.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman, Club Sportiv Municipal Roman și Federația Română de Qwan Ki Do pentru desfășurarea Campionatului Național de Qwan Ki Do, la Roman, în perioada 12-13 mai 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Club Sportiv Municipal Roman și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Petru FARCAȘI

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU