HCL nr. 101 din 26.05.2020

0
HCL nr. 101 din 26.05.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 101 din 26.05.2020

privind aprobarea unui acord de asociere în domeniul sănătății

Examinând referatul de aprobare nr. 9621 din 19.05.2020 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 9647 din 20.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Luând în considerare adresa înregistrată în instituția noastră sub nr. 9407/15.05.2020, prin care Consiliul Județean Neamț, ne comunică Hotărârile nr. 104/11.05.2020 și nr. 105/11.05.2020 privind aprobarea acordului de asociere în domeniul sănătății, cu scopul realizării lucrărilor de interes public județean la subsolul Spitalului Municipal de Urgență Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 9728 din 20.05.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 22.05.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 102 din 22.05.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2), lit. “b”, “d” și “e” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui acord de asociere cu Județul Neamț prin Consiliul Județean Neamț, în vederea efectuării de reparații curente la subsolul Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se dă mandat Primarului municipiului Roman, să semneze acordul de asociere prevăzut la art. 1, în numele Consiliului Local Roman.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana Iorga

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU