HCL nr. 101 din 22.04.2021

0
HCL nr. 101 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 101 din 22.04.2021

privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2021 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și din bugetul creditelor interne

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28784 din 14.04.2021 iniţiat de către Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 29060 din 15.04.2021 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 19.04.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 110 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 15/2021 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2021 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din credite interne, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Lista de studii și proiecte finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul Direcţiei Administrare Pieţe, conform anexei nr. 9 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanțate din bugetul Direcţiei Municipal Locato, conform anexei nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă situația numărului de posturi și a fondului de salarii, conform anexei nr. 11 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aprobă acordarea de subvenții pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor de utilitate publică delegate în valoare de 3.900 mii lei, din care 3.600 mii lei pentru Direcția Municipal Locato Roman, respectiv 300 mii lei pentru Direcția Administrare Piețe Roman.

Art. 13 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU