HCL nr. 100 din 22.04.2021

0
HCL nr. 100 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 100 din 22.04.2021

privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 29224 din 15.04.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de specialitate nr. 29264 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 19.04.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 109 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere solicitarea ARSACIS transmisă prin e mail și înregistrată în instituția noastră cu nr. 29152/15.04.2021, prin care se solicită revizuirea statutului și actului constitutiv al Asociației, precum și:

  • Nota de fundamentare ARSACIS nr. 585/12.04.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
  • Cererea nr. 322/02.02.2021 și Hotărârea Consiliului Local al comunei Boghicea nr. 6/29.01.2021, de aprobare a aderării comunei Boghicea. jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
  • prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, aprobat prin H.C.L. nr. 320/2020 și revizuit prin H.C.L. nr. 43/2020;
  • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 91 alin. 8 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. e) și alin. (9), lit. c), al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și completarea Actului Constitutiv și Statutului revizuit al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS prin menționarea comunei Boghicea, jud. Neamț.

Art. 2 Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Roman în Adunarea Generală ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, în numele şi pe seama municipiului Roman, aderarea comunei Boghicea, jud. Neamț la Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS și completarea Actului Constitutiv și Statutului revizuit al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS.

Art. 3 Se aprobă revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, care constituie Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și sunt parte integrantă din aceasta.

Art. 4 Se acordă mandat special reprezentantului municipiului Roman pentru ca în numele și pe seama municipiului Roman, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

Art. 5 Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 (clădire administrativă nr.3), înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este municipiul Roman, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației – dl. Costel Alexe, în numele și pe seama municipiului Roman, Actul Constitutiv și Statutul revizuit al Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, anexe ale prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica copii după prezenta hotărâre Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și Instituției Prefectului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU